Molecular Diagnosis & Therapy
Jun 18, 2024
Nature Medicine
Jun 03, 2024
Claudin18.2-specific CAR T cells in gastrointestinal cancers: phase 1 trial final results
Changsong Qi, Chang Liu, Jifang Gong, Dan Liu, Xicheng Wang, Panpan Zhang, Yanru Qin, Sai Ge, Miao Zhang, Zhi Peng, Jun Zhou, Zhihao Lu, Ming Lu, Yanshuo Cao, Jiajia Yuan, Yakun Wang, Zhenghang Wang, Ran Xue, Xiaohui Peng, Yumeng Wang, Daijing Yuan, Jian Li, Xiaotian Zhang, Lin Shen
Journal of Clinical Oncology
May 24, 2024
Safety and Efficacy of CT041 in Patients With Refractory Metastatic Pancreatic Cancer: A Pooled Analysis of Two Early-Phase Trials
Changsong Qi, Panpan Zhang, Chang Liu, Jun Zhang, Jun Zhou, Jiajia Yuan, Dan Liu, Miao Zhang, Jifang Gong, Xicheng Wang, Jian Li, Xiaotian Zhang, Ning Li, Xiaohui Peng, Zhen Liu, Daijing Yuan, Raffaele Baffa, Yumeng Wang, Lin Shen
Chinese Journal of Cancer Research
Feb 29, 2024
Clinicopathological significance and immunotherapeutic outcome of claudin 18.2 expression in advanced gastric cancer: A retrospective study
Changsong Qi, Xiaoyi Chong, Ting Zhou, Mingyang Ma, Jifang Gong, Miao Zhang, Jian Li, Jun Xiao, Xiaohui Peng, Zhen Liu, Zonghai Li, Lin Shen, Xiaotian Zhang
Journal for ImmunoTherapy of Cancer
Feb 05, 2024
Metastatic gastric cancer target lesion complete response with Claudin18.2-CAR T cells
Gregory P Botta, Joseph Chao, Hong Ma, Michael Hahn, Gloria Sierra, Jie Jia, Amanda Y Hendrix, Joy V Nolte Fong, Audrey Ween, Peter Vu, Aaron Miller, Michael Choi, Benjamin Heyman, Gregory A Daniels, Dan Kaufman, Catriona Jamieson, Zonghai Li, Ezra Cohen
Molecular Therapy
Sep 20, 2023
Expressing CXCR4 in CAR T cells Suppresses MDSCs Recruitment via STAT3/NF-κB/SDF-1α axis to enhance Anti-tumor Efficacy against Pancreatic Cancer
Ruixin Sun, Yansha Sun, Chuanlong Wu, Yifan Liu, Min Zhou, Yiwei Dong, Guoxiu Du, Hong Luo, Bizhi Shi, Hua Jiang, Zonghai Li
Journal of Hematology & Oncology
Sep 09, 2023
CT041 CAR T cell therapy for Claudin18.2-positive metastatic pancreatic cancer
Changsong Qi, Tong Xie, Jun Zhou, Xicheng Wang, Jifang Gong, Xiaotian Zhang, Jian Li, Jiajia Yuan, Chang Liu, Lin Shen
eClinicalMedicine
Aug 30, 2023
RUNX-3-expressing CAR T cells targeting glypican-3 in patients with heavily pretreated advanced hepatocellular carcinoma: a phase I trial
Qihan Fu, Yi Zheng, Weijia Fang, Qingwei Zhao, Peng Zhao, Lulu Liu, You Zhai, Zhou Tong, Hangyu Zhang, Meihua Lin, Xudong Zhu, Huamao Wang, Yumeng Wang, Zhen Liu, Daijing Yuan, Xuanwen Bao, Wanwan Gao, Xiaomeng Dai, Zonghai Li, Tingbo Liang
Cancer Communications
Jul 21, 2023
Combined local therapy and CAR-GPC3 T-cell therapy in advanced hepatocellular carcinoma: a proof-of-concept treatment strategy
Yaoping Shi, Donghua Shi, Jiachang Chi, Dan Cui, Xiaoyin Tang, Yan Lin, Siying Wang, Zonghai Li, Haojie Jin, Bo Zhai
Journal of Translational Medicine
Apr 12, 2023
FAP-targeted CAR-T suppresses MDSCs recruitment to improve the antitumor efficacy of claudin18.2-targeted CAR-T against pancreatic cancer
Yifan Liu, Yansha Sun, Peng Wang, Songling Li, Yiwei Dong, Min Zhou, Bizhi Shi, Hua Jiang, Ruixin Sun, Zonghai Li