Long term complete response of advanced hepatocellular carcinoma to glypican-3 specific chimeric antigen receptor T-Cells plus sorafenib, a case report
Aug 17, 2022
Frontiers in Immunology
Hongwei Sun, Chongyun Xing, Songfu Jiang, Kang Yu, Shengjie Dai, Hongru Kong, Yuepeng Jin, Yunfeng Shan, Wenjun Yang, Zhen Wang, Jun Xiao, Huamao Wang, Wei Wang, Zonghai Li, Keqing Shi
Radiation enhances the efficacy of EGFR-targeted CAR-T cells against triple-negative breast cancer by activating NF-κB/Icam1 signaling
Aug 04, 2022
Molecular Therapy
Min Zhou, Muhua Chen, Bizhi Shi, Shengmeng Di, Ruixin Sun, Hua Jiang, Zonghai Li
Claudin18.2-specific CAR T cells in gastrointestinal cancers: phase 1 trial interim results
May 09, 2022
Nature Medicine
Changsong Qi, Jifang Gong, Jian Li, Dan Liu, Yanru Qin, Sai Ge, Miao Zhang, Zhi Peng, Jun Zhou, Yanshuo Cao, Xiaotian Zhang, Zhihao Lu, Ming Lu, Jiajia Yuan, Zhenghang Wang, Yakun Wang, Xiaohui Peng, Huiping Gao, Zhen Liu, Huamao Wang, Daijing Yuan, Jun Xiao, Hong Ma, Wei Wang, Zonghai Li & Lin Shen
A novel BCMA CAR-T-cell therapy with optimized human scFv for treatment of relapsed/refractory multiple myeloma: results from phase I clinical trials
Apr 21, 2022
Haematologica
Min Yang, Wenhao Zhang, Kang Yu, Peng Wang, Hua Jiang, Linjun Chen, Haitao Meng, Yiqin Weng, Rong Tao, Xin Huang, Chongyun Xing, Huamao Wang, Jiangbo Wan, Shasha Wang, Lihui Dai, Amanda Y Hendrix, Jun Xiao, Wei Wang, Hong Ma, Siguo Hao, Jie Jin, Zonghai Li, Songfu Jiang
Chimeric anti-GPC3 sFv-CD3ε receptor-modified T cells with IL7 co-expression for the treatment of solid tumors
Apr 19, 2022
Molecular Therapy Oncolytics
Yansha Sun, Yiwei Dong, Ruixin Sun, Yifan Liu, Yi Wang, Hong Luo, Bizhi Shi, Hua Jiang, Zonghai Li
Coexpression of IL7 and CCL21 Increases Efficacy of CAR-T Cells in Solid Tumors without Requiring Preconditioned Lymphodepletion
Oct 01, 2020
CLINICAL CANCER RESEARCH
Hong Luo, Jingwen Su, Ruixin Sun, Yansha Sun, Yi Wang, Yiwei Dong, Bizhi Shi, Hua Jiang, Zonghai Li
Olaparib Suppresses MDSC Recruitment via SDF1a/CXCR4 Axis to Improve the Anti-tumor Efficacy of CAR-T Cells on Breast Cancer in Mice
Sep 26, 2020
Molecular Therapy
Ruixin Sun, Hong Luo, Jingwen Su, Shengmeng Di, Min Zhou, Bizhi Shi, Yansha Sun, Guoxiu Du, Honghong Zhang, Hua Jiang, Zonghai Li
Chimeric Antigen Receptor-Glypican-3 T-Cell Therapy for Advanced Hepatocellular Carcinoma: Results of Phase I Trials
Aug 01, 2020
CLINICAL CANCER RESEARCH
Donghua Shi, Yaoping Shi, Ahmed O. Kaseb, Xingxing Qi, Yuan Zhang, Jiachang Chi, Qing Lu, Huiping Gao, Hua Jiang, HuamaoWang, Daijing Yuan, HongMa, HongyangWang, Zonghai Li, Bo Zhai
LRCH1 deficiency enhances LAT signalosome formation and CD8+ T cell responses against tumors and pathogens
Jan 21, 2020
PNAS
Chang Liu, Xiaoyan Xu, Lei Han, Xiaopeng Wan, Lingming Zheng, Chunyang Li, Zhaohui Liao, Jun Xiao, Ruiyue Zhong, Xin Zheng, Qiong Wang, Zonghai Li, Hualan Chene, Bin Wei, Hongyan Wang
Target-Dependent Expression of IL12 by synNotch Receptor-Engineered NK92 Cells Increases the Antitumor Activities of CAR-T Cells
Dec 19, 2019
Frontiers in Oncology
Hong Luo, Xiuqi Wu, Ruixin Sun, Jingwen Su, Yi Wang, Yiwei Dong, Bizhi Shi, Yansha Sun, Hua Jiang, Zonghai Li